Privacystatement Scratch Kampen

Scratch Kampen, gevestigd aan Noordtzijstraat 34, 8266 DG Kampen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • www.scratchkampen.nl
 • Aart Mateboer,
 • Noordtzijstraat 34,
 • 8266 DG Kampen
 • 06-13575448

Persoonsgegevens die wij verwerken

Scratch Kampen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens die wij verwerken

Onderstaande de lijst van gegevens die wij aan u gevraagd hebben voor de deelname aan  Scratch Kampen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Leeftijd
 • Stemsoort
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Koor

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aartmateboer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De doelen, grondslagen en manier van verwerking van persoonsgegevens

 • Scratch Kampen verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het deelnemen aan de scratch in Kampen en het verstrekken van informatie bulletins
 • Scratch Kampen bewaart inschrijvingsgegevens tot 1 jaar na het plaatsvinden van de scratch, de mailadressen voor de informatie bulletins totdat u zich afmeld
 • Scratch Kampen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Scratch Kampen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scratch Kampen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aartmateboer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Scratch Kampen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scratch Kampen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@aartmateboer.nl
Scratch Kampen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van uiterlijk 1 jaar na het plaatsvinden van de scratch voor alle gegevens voor het bijwerken van de administratieve taken behorende tot de Scratch Kampen. De inschrijving voor het informatie bulletin blijft bestaan totdat u zich uitschrijft. Dit kan door middel van de link onderaan de nieuwsbrief die u gelijk zal afmelden.